F3 (Linux)


Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Điều cần đọc

Đây là phần tiện ích để kiểm tra lỗi trên thẻ SD bằng F3.

Tuỳ vào dung lượng thẻ SD và tốc độ máy tính của bạn, quá trình kiểm tra có thể chạy mất vài tiếng!

Trang này chỉ dành cho người sử dụng hệ điều hành Linux. Nếu bạn không sử dụng Linux, hãy xem trang H2testw (windows) hoặc F3X (mac).

Cần chuẩn bị gì

 • Phiên bản mới nhất của F3

Hướng dẫn

 1. Giải nén tập tin.zip của f3
 2. Chạy lệnh ‘cd’ trong thư mục chứa f3
 3. Chạy lệnh make để compile F3
 4. Lắp thẻ nhớ SD vào máy tính
 5. Đọc dữ liệu thẻ nhớ SD (Mount)
 6. Chạy lệnh ./f3write <điểm gán thẻ SD (mount point)>
 7. Đợi đến khi quá trình hoàn tất. Dưới đây là kết quả ví dụ.
$ ./f3write /media/michel/6135-3363/
Free space: 29.71 GB
Creating file 1.h2w ... OK!
...
Creating file 30.h2w ... OK!
Free space: 0.00 Byte
Average Writing speed: 4.90 MB/s
 1. Chạy lệnh ./f3read <điểm gán thẻ SD (mount point)>
 2. Đợi đến khi quá trình hoàn tất. Dưới đây là kết quả ví dụ.
$ ./f3read /media/michel/6135-3363/
									SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
...
Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0

	Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
					Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
	Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
				Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
Average Reading speed: 9.42 MB/s

Nếu quá trình kiểm tra cho ra lỗi ‘Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors) nghĩa là thẻ nhớ SD của bạn hoạt động bình thường và bạn có thể xóa các tập tin có đuôi .h2w` trong thẻ nhớ

Nếu quá trình kiểm tra đưa ra các kết quả khác, thì thẻ nhớ của bạn có thể đã bị lỗi và bạn cần thay thế nó!

Quay lại bước Bắt đầu